Beslutningstagere

Forældrekredsmødet:
Forældrekredsmødet er skolens højeste myndighed i alle spørgsmål. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts / april. Indkaldelse sker ved brev 3 uger før afholdelsen.

Bestyrelsen:
Skolens bestyrelse består af 5 medlemmer og 3 suppleanter, valgt af forældrene på forældrekredsmødet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, herunder skolens økonomi.

Bestyrelsesmøder afholdes minimum 8 gange om året.

Skolelederen / viceskolelederen:
Skolens leder er ansat af bestyrelsen, efter indstilling fra et ansættelsesudvalg.

Skolelederen og viceskolelederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse af skolen, personaleledelsen og den daglige administration.

Pædagogisk Råd:
Pædagogisk Råd består af det ved skolen ansatte pædagogiske personale. Pædagogisk Råd holder møde hver 2. uge og træffer sammen med skolens ledelse beslutning i pædagogiske spørgsmål.

Tilsynsførende:
Skolens tilsynsførende er Ryan Pristed. Ryan besøger skolen et par gange i løbet af skoleåret og følger undervisningen i forskellige fag og på forskellige årgange. Herudover modtager Ryan udskrifter af skolens prøveresultater og forskellige undervisningsplaner, samt en redegørelse for skolens indsatsområde.

Den tilsynsførende udarbejder hvert år en redegørelse om sit indtryk af skolens undervisning. Redegørelsen fremlægges på forældrekredsmødet og findes desuden på skolens hjemmeside.

Kontaktforældre:
Kontaktforældrene er et meget vigtigt bindeled mellem skole og forældre og i hver klasse vælges der 2 kontaktforældre for 2 år ad gangen. Skolens kontaktforældre afholder forældrerådsmøde 4 gange om året hvor arbejdsopgaverne fordeles. Blandt kontaktforældrene vælges en formand, der varetager koordineringen af opgaverne og deltager i bestyrelsens møder
.