Undervisningsmæssige forhold


Undervisningens mål og delmål:

Brovandeskolen følger Fælles Mål.

Karakterer og afgangsprøver:

Fra 7.-9. klasse gives eleverne karakterer i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, hjemkundskab, geografi og fysik/kemi.

Karaktererne gives ved skole-hjem samtalerne i oktober/november og februar/marts og ved skoleårets afslutning. Bedømmelse af elevens præstation gives i mundtlig og skriftlig form, som en udtalelse om elevens funktion og præstation såvel undervisningsmæssigt som socialt.

Ved karaktergivningen benyttes 7 trins-skalaen, se mere her www.uvm.dk/nyskala

I 9. klasse afsluttes skolegangen med Folkeskolens Afgangsprøve. Ved eksaminationen benyttes eksterne censorer.

Evaluering:

På Brovandeskolen foretager vi en løbende evaluering af undervisningen og elevernes udbytte heraf.

Ud over den løbende evaluering, der fortrinsvis finder sted i de enkelte teams og i Pædagogisk Råd, foretager vi evaluering af alle skolens klasser i maj/juni og i august/september i henholdsvis dansk og matematik.

Evalueringerne er diagnosticerende og anvendes udelukkende i den interne evaluering og bruges ikke til karaktergivning.

Der foretages følgende tests / evalueringer på de forskellige klassetrin:

0. klasse:

1. klasse:

2. klasse:

3. klasse:

4. klasse:

5. – 9. klasse:

Efter prøverne – hvad så ?

Viser prøverne et tilfredsstillende resultat, fortsættes den undervisning der allerede er tilrettelagt.

Er prøven ikke tilfredsstillende, sættes der målrettet ind med hjælp til den eller de elever der har et behov. Der kan evt. hentes hjælp hos skolens specialundervisningsteam, hos læsekonsulenten eller hos PPR.

Årsopgaver og projektopgaver:

I 6. klasse afleverer eleverne en årsopgave der bliver vurderet ved en skriftlig bedømmelse af klasselæreren.

Fra 7. klasse laver eleverne en projektopgave der bedømmes skriftligt og mundtligt. I 9. klasse gives der endvidere en karakter efter 7 trins-skalaen.

Ved bedømmelsen medvirker en relevant intern eller ekstern censor.

Trafik- og færdselspolitik for Brovandeskolen

Når børn og voksne skal til og fra Brovandeskolen, skal det ske på en god og sikker måde, fordi vi holder af vores børn og gerne vil passe godt på dem. Derfor har vi lavet følgende trafik- og færdselspolitik, som består af tre elementer samt en håndfuld konkrete anvisninger.

PÅ VEJ

Vi har fra 0.-9. klasse fokus på en sikker skolevej for både fodgængere og cyklister. Skolen har derfor lavet nogle anvisninger for at sikre, at trafikken glider sikkert, når forældre skal sætte deres børn af, hvis de bliver kørt til skole – se nederst.

UDDANNELSE / UNDERVISNING

Vi arbejder hvert år med sikker trafik for at sikre, at færdigheder i trafikken læres, øves og holdes ved lige.

I indskolingen til og med og 2. klasse har vi en trafik uge, hvor 0. og 1. klasse gå prøve og 2. klasse en cykelprøve. Desuden trænes trafiksikkerhed generelt, når vi er på tur ud af huset - rundt i byen og f.eks. til og fra Drengeborg.

ROLLEMODELLER

Alle voksne – forældre som ansatte – fungerer som rollemodeller i trafikken. Desuden opfordrer vi vore forældre til – så vidt afstand mm. gør det muligt – at aflevere deres barn til fods eller på cykel, så barnet får så megen trafik-træning som muligt.

KONKRETE ANVISNINGER & OPFORDRINGER

Vedtaget den 1. juni 2016

                                                                 

Skolens struktur:

Skolen er opdelt i 3 afdelinger. Indskolingen omfatter klasserne fra 0. klasse til 2. klasse. Mellemgruppen omfatter 3. til 6. klasse og Overbygningen 7.-9. klasse.

Eleverne skifter klasselærer i 1.- og 6. klasse.

Computerordning:

Ved begyndelsen af 1. klasse forhøjes skolepengebetalingen med 100 kr. om måneden for hver enkelt elev. Denne forhøjelse varer ved til udgangen af 6. klasse.

Opsparingen er personlig, hvilket skal forstås således, at hvis eleven forlader skolen inden 7. kl., udbetales hele det opsparede beløb.

Forlader eleven skole efter 7.kl., men inden udgangen af 9. kl., vil eleven få valget mellem at indbetale det resterende beløb og beholde computeren, eller aflevere computeren. Hvis man vælger at aflevere computeren, vil det allerede indbetalte beløbikke blive refunderet.

Svømning:

Der er obligatorisk svømmeundervisning i mellemgruppen, som en del af idrætsundervisningen.

Idræt:

Idrætsundervisningen foregår fra april / maj til ultimo september på skolemarken. Resten af skoleåret foregår gymnastikken i Skagenhallen og i Badmintonhallen.

0. klasse til 3. klasse  bliver kørt i bus. Alle andre kører på cykel.

Husk gymnastiktøj, sko og håndklæde.

Lejrskoler:

Alle skolens elever tager  til Drengeborg i Aalbæk på lejrskole i august / september. Lejrskolen varer i 3 dage.

Om foråre tager hver klasse på lejrskole i ca. en uge.

I 9. klasse tager man på projektrejse i september / oktober i 2 uger. Rejsen foregår fortrinsvis i Europa.

Når vi tager på lejrskole er der altid behov for ekstra hjælp og forældre der har tid og lyst må meget gerne deltage.

Forsikring:

Skolen har tegnet en elevforsikring der dækker skolens ansvar fra elevens ankomst til skolen og indtil skoledagens ophør.

Forsikringen dækker ligeledes på ekskursioner, inden- og udenlandske lejrskoler og ved praktikophold.

Forsikringen dækker enhver pludselig udefrakommende opstået skade på briller og kontaktlinser i forbindelse med en undervisningssituation.

Da skolens forsikring er begrænset, opfordres alle forældre til at sikre sig at børnene er omfattet af familiens ansvarsforsikring.

Forvolder en elev skade på skolens bygninger eller skolens udstyr er det familiens ansvarsforsikring der dækker.